Şirket Kuruluş İşlemleri

Şirket Kuruluş İşlemleri

PERPA TİCARET MERKEZİ İTO TİCARET ODASI ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ

Şirket Kuruluşu ve Şirket Tescili

Ticaret bir ülkenin can damarlarından biridir. Türkiye’de her gün çok sayıda yeni şirket kuruluş işlemleri gerçekleşmektedir. Şirket kurmak son düzenlemelere kadar yoğun ve yorucu bir süreç olmakla birlikte bu durum yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesi ile çok daha basite indirgendi.

  1. Esas Sözleşme ve Noter Aşaması

Sermaye şirketi kuruluş işlemlerinde ilk uygulama ortaklar arasında Esas Sözleşme hazırlanmasıdır. Sonrasında MERSİS sistemi üzerinden kayıt oluşturulur ve Esas Sözleşme MERSİS sistemine yüklenerek sistem üzerinden takip numarası alınır.

Esas Sözleşme ve MERSİS takip numarası ile noterde ya da Ticaret Sicil Müdürü yahut yardımcısı huzurunda Esas Sözleşmenin tasdiki yapılır.

İmzaya yetkili kişiler için şirket unvanı altında tescil talepnamesi noterden ya da Ticaret Sicil Müdürü yahut yardımcısına; MERSİS takip numarası, Esas Sözleşme ve İmzaya Yetkili Kişilerin kimliklerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

  1. Vergi Dairesinde Yapılacaklar

Şirket tüzel kişiliği için şirketin merkezinin bağlı bulunduğu vergi dairesinden potansiyel vergi numarası almak için dilekçe ve Esas Sözleşme ile başvuru yapılır. Bu aşamada şirket bünyesinde ortaklar ya da müdürler arasında yabancı uyruklu kişi varsa onun için de potansiyel vergi numarası alınır ve kişinin pasaportunun noter onaylı tercüme işlemi yapılır.

  1. Bankada Sermaye Blokajı Oluşturma

Şirket kurma işlemleri sırasında şirket sermayesi potansiyel vergi numarası ve esas sözleşme ile bankaya yatırılır. Bankaya sermaye blokajı olarak yatırılması gereken miktar esas sermayenin ¼’ü kadardır. Bankaya yatırılan tutar adına banka blokaj yazısı ve banka dekontu Tiicaret Sicil Müdürlüğü’ne iletilmek adına verilir.

Sonrasında herhangi bir Halkbank şubesine Rekabet Kurumu Harcı yatırılır. Yatırılan oran sermayenin on binde 4’ü kadardır ve alınan dekontun bir kopyası saklanır.

 

6 Aralık 2016 SALI                                            Resmî Gazete                                   Sayı : 29910

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE

İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; kuruluş aşamasında sözleşmenin ticaret sicili müdürü huzurunda imzalanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili müdürlüklerinde düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 210 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Ayırt etme gücü: Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı,  akıl zayıflığı,  sarhoşluk ya da benzer sebepler nedeniyle akla uygun davranma yeteneğinden yoksun bulunmama halini,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

ç) Kayyım: Belirli işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için atanan kişiyi,

d) Kısıtlı: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda tanımlanan kısıtlılık hâlleri kapsamındaki kişileri,

e) Kimlik kartı: Gerçek kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve aile kütüğüne kayıtlı bulunduğunu gösteren Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını,

f) Kişi: Gerçek veya tüzel kişiyi,

g) Kurucu: Şirket kurmaya teşebbüs eden kişi veya kişileri,

ğ) Mavi kart: Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmi belgeyi,

h) Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS): Ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB nezdinde oluşturulan ve işletilen merkezi ortak veri tabanını da içeren bilgi sistemini,

ı) MERNİS: İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Merkezi Nüfus İdaresi Sistemini,

i) Müdür: Ticaret sicili müdürünü,

j) Müdürlük: Ticaret sicili müdürlüğünü,

k) Müdür Yardımcısı: Ticaret sicili müdür yardımcısını,

l) Sözleşme: Kollektif, komandit, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirkette şirket sözleşmesini, anonim şirkette esas sözleşmeyi,

m) Sürücü belgesi: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belgeyi,

n) Şirket: Kollektif, komandit, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketi,

o) Temsilci: Kurucu adına imza yetkisine sahip vekil, veli, vasi, kayyım ile tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kişiyi,

ö) Ticari işletme:  Esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin, devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmeyi,

p) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

r) Vasi: Vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmekle yükümlü kişiyi,

s) Vekil: Vekâlet verenin işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlenen kişiyi,

ş) Veli: Velayet altındaki küçüğü temsil eden velayet sahibi kişi veya kişileri, ifade eder.

Şirket kuruluşu için Perpa ITO Hizmet Temsilciliği Perpa B Blok 13. Katta yer almaktadır. Perpa Ticaret Merkezi tüm şirket kuruluş işlemlerini tek bir çatı altında gerçekleştirme imkanı sunmaktadır. Çeşitli katlarda bulunan banka şubeleri, 8 katta bulunan Beyoğlu 25. Noterliği ve 9. Katta bulunan Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi sayesinde bütün hizmetler kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

PERPA İTO HİZMET TEMSİLCİLİĞİ :

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:13 Ofis : 2269 – 2270 Okmeydanı Şişli

Tel : 444 0 486